Nasze standardy

Jako spółka z Grupy Elemental prowadzimy swoje działania, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne tak by były zgodne z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i utrwalonymi zwyczajami w krajach, w których mają siedziby poszczególne spółki Grupy. Jeżeli przepisy prawa obowiązujące w miejscu prowadzenia działalności podmiotu Grupy stawiają surowsze wymagania w zakresie standardów, przestrzegane są regulacje korzystniejsze dla członków zespołu, współpracowników i interesariuszy.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić środowisko naturalne i minimalizować nasz wpływ na środowisko poprzez redukcję zużycia energii, emisji, zanieczyszczeń, hałasu i odpadów. Ściśle współpracujemy z odpowiednimi organami ochrony środowiska, aby nasze działania i decyzje przyczyniały się do realizacji celów lokalnych strategii klimatycznych.

W Grupie Elemental cieszymy się z różnorodności i tworzymy równe szanse dla wszystkich. Wszystkich członków zespołu traktujemy z godnością i szacunkiem. Na żadnym etapie nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, narodowość, religię, wiek, niepełnosprawność, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych lub przekonania polityczne. Zachęcamy wszystkich członków zespołu do zgłaszania wszelkich wątpliwości i upewniania się, że wszystkie skargi są dobrze rejestrowane i rozpatrywane.

Naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim członkom zespołu bezpiecznego środowiska pracy. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby zapobiegać wypadkom lub szkodom na zdrowiu w pracy. Z zadowoleniem przyjmujemy działalność związków zawodowych w Grupie i zapewniamy wszystkim członkom zespołu możliwość korzystania z wolności zrzeszania się. Zakaz rekrutacji dzieci. Wszystkim członkom zespołu zapewniamy godziwą i godziwą płacę w oparciu o standardowy czas pracy.

Współpracujemy z partnerami biznesowymi i społecznościami lokalnymi w sposób uczciwy, przejrzysty i pełen szacunku. Zachowujemy szczególną przejrzystość i uczciwość w relacjach z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Zapewniamy odpowiedni standard ochrony informacji i danych osobowych. Wymagamy również, aby wszyscy członkowie zespołu unikali konfliktów interesów lub nieuczciwych praktyk rynkowych.

Oto nasz Kodeks Etyki:

Poznaj także nasze strategie i polityki:


Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Strategia Zarządzania Środowiskiem

Strategia ESG
     

Polityka Antykorupcyjna

Polityka Antymobbingowa

Procedura Zgłaszania Nieprawidłowiści
     

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Polityka Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Kodeks Postępowania Dostawcy

W przypadku działań niezgodnych z przyjętymi zasadami zachęcamy pracowników, partnerów i interesariuszy Elemental Asia do zgłaszania naruszeń Polityki na adres e-mail: whistleblowing@elemental.biz

Otrzymane zgłoszenia są rozpatrywane i udzielane odpowiedzi osobom, które złożyły zgłoszenie, są przygotowywane zgodnie z aktami prawnymi Rzeczyposlitej Polskiej oraz procedurą zgłaszania nieprawidłowości Grupy Kapitałowej Elemental.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez formularze elektroniczne:


ANONIMOWY FORMULARZ WEWNĘTRZNEGO
ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

FORMULARZ WEWNĘTRZNEGO
ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

ZGŁOSZENIE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI
LUB MOLESTOWANIA

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.