Zgromadzenia Walne

Data publikacji:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. w dniu 13 lipca 2020
Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 8971743506 oraz REGON: 020739787, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2020 r.), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42a, zwanego dalej: „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

Szczegółowy porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności po podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,

b) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,

c) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

e) Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

f) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,

c) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,

d) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

e) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

f) Pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

g) Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,

h) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,

i) Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,

j) Podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

8. Wolne głosy;

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 27 czerwca 2020 roku. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał znajdują się poniżej.

Zał 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Zał 2. Projekty uchwał ZWZ
Zał. 3 Pełnomocnictwo osoba prawna
Zał. 4 Pełnomocnictwo osoba fizyczna
Zał. 5 Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomonicka
Zał. 6  Informacja o ogólnej liczbie akcji
Informacje finansowe
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Elemental Asia w 2019r.
Uchwały podjęte przez ZWZ Elemental Asia S.A. 13.7.2020

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.