Zgromadzenia Walne

Data publikacji:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
b. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
c. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
d. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
e. Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
f. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
c. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
d. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
e. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
f. Pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
8. Podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy;
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 14 czerwca 2021 roku. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

załącznik 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
załącznik 2 Projekty uchwał

załącznik 3 Pełnomocnictwo osoba prawna
załącznik 4 Pełnomocnictwo osoba fizyczna
załącznik 5 Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
załącznik 6 Informacja o ogólnej liczbie akcji
Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.